Vedtægter for ISAAC Danmark

§ 1. Formål

ISAAC Danmarks formål er at støtte udviklingen inden for området alterna­tiv og supple­rende kommunikation, herunder virke for at fremme udbuddet og spredningen af viden og muligheder på området.

§ 2. International tilknytning

ISAAC Danmark er som chapter tilknyttet Inter­national Society for Aug­men­tative and Alterna­tive Communi­cation – en international organisa­tion, som på global basis arbejder for at fremme mulig­hederne for mennesker med kommunikative vanskeligheder.

Isaac Inter­national er anerkendt som NGO under WHO.

Stk. 2

ISAAC Danmark er repræsenteret i ISAAC Inter­national Council med for­mand­en samt den af bestyrelsen udpegede kontakt­person, jf. §6, stk. 4.

Stk. 3

ISAAC Danmark bidrager til ISAAC Inter­national drift gennem betaling af medlemskontingent.

Stk. 4

ISAAC Danmark formidler internationalt infor­ma­tion om udviklingen, aktiviteter og tiltag i Danmark, og formidler oplysninger om den inter­nationale udvikling til brug for danske forhold.

§ 3. Medlemskab

Som medlemmer kan optages organi­sa­tioner, institutioner og foreninger samt enkelt­personer, der har indsigt i eller interesse for at fremme udvik­lingen for mennesker med kommunikative funktions­nedsættelser.

Stk. 2

Medlemskab bortfalder ved udmeldelse eller ved kontingentrestance i et år.

Stk. 3

Udmeldelse sker ved henvendelse til kassereren og har virkning fra indeværende års udløb.

Stk. 4

Handler et medlem i strid med foreningens formål eller interesser, kan en general­forsamling beslutte ekskludering af medlem­met.

§ 4. Generalforsamling

Foreningens højeste myndighed er general­forsamlingen.

Stk. 2

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i første halvår.

Stk. 3

Generalforsamling med angivelse af dagsorden indkaldes med mindst 6 ugers varsel.

Stk. 4

Indkomne forslag skal være sekretæren i hænde senest 4 uger før general­forsamlingen.  

Stk. 5

Hvert medlemsnummer har én stemme. Der kan kun stemmes ved person­ligt fremmøde. Med­lem­mer i kontingentrestance har ikke stemme­ret.

Stk. 6

Alle afstemninger afgøres ved almindeligt stemme­flertal. Skriftlig afstem­ning fore­tages, hvis 75% af de fremmødte stemmeberettigede kræver det. Ved person­valg kan ét medlem kræve skriftlig afstem­ning.

Stk. 7

Der udarbejdes beslutningsreferat over det på general­forsam­lingen ved­tagne.

Stk. 8

Dagsorden for ordinær general­forsam­ling.

  1. Valg af ordstyrer, referent og 3 personer til stemmeoptællings­udvalg.
  2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning.
  3. Forelæggelse af regnskab.
  4. Indkomne forslag.
  5. Fastlæggelse af budget, herunder med­lems­kontingent.
  6. Valg af bestyrelse, herunder formand, sekre­tær og kasserer.
  7. Valg af revisor.
  8. Eventuelt

Stk. 9

Generalforsamlingen er åben for ikke-medlemmer. Kun medlemmer kan deltage i afstemninger.

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling skal af­holdes, når bestyrelsen beslutter det, eller 1/4 af medlem­merne stiller skriftligt forslag herom med forslag til dags­orden.

General­forsam­lingen afholdes senest 7 uger efter, at ønsket om en ekstraordinær general­forsam­ling er modtaget.

§ 6. Bestyrelse

Bestyrelsen består af 8 personer, der vælges på generalforsamlingen for en 2-årig periode.

Stk. 2

I år med lige årstal vælges formand og 3 bestyrelses­med­lem­mer. I år med ulige årstal vælges kasserer og 3 bestyrelses­med­lem­mer.

Stk. 3

Hvert år vælges 2 supple­anter til bestyrelsen for en 1-årig periode. Suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøder uden stem­meret.

Stk. 4

Bestyrelsen udpeger af sin midte kontakt­personer til ISAAC International, jvf. §2, stk. 2.

Stk. 5

Bestyrelsen træffer beslutninger ved alminde­ligt stemmeflertal. I tilfælde af stem­me­lighed er formandens stemme udslags­givende.

Stk. 6

Valgbarhed til bestyrelsen er betinget af personligt medlemskab eller ansættelse i en medlems­institution.  

Stk. 7

Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper til at varetage opgaver. Til disse arbejdsgrupper kan tilknyttes medlemmer uden for bestyrelsen.

Stk. 8

Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretnings­orden.

§ 7. Tegningsret

Foreningen tegnes af formanden eller 2 af besty­rel­sen bemyndigede bestyrel­ses­med­lemmer.

§ 8. Regnskab.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2

Regnskabet revideres af foreningens revisorer.

General­forsam­lingen vælger 2 revisorer. Revi­sorerne vælges forskudt for 2 år, så der er en revisor på valg hvert år.

Stk. 3

Bestyrelsen kan vælge at overdrage de regnskabsmæssige opgaver til en ekstern bogholder/ forretningsfører.

§ 9. Kontingent

Kontingentets størrelse fastlægges på den ordinære general­forsamling med virkning fra efter­følgende år.

Stk. 2

Regninger for årets medlemskontingent udsendes i januar måned.

§ 10. Hæftelse

ISAAC Danmarks medlemmer og bestyrelses­medlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene ISAAC Danmark hæfter med sin formue.

§ 11. Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer besluttes med 2/3 flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede på en general­forsamling og godkendes på en efter­følgende generalforsamling ved simpelt fler­tal.

Stk. 2

Forslag om vedtægtsændringer offentliggøres sammen med indkaldelse til generalforsamlingen.

§12. Ophævelse af foreningen

Beslutning om ophævelse af ISAAC Danmark kan vedtages ved skriftlig afstemning på en general­forsamling med 2/3 flertal blandt de frem­mødte stemmeberettigede. Besluttes ophævelsen, skal det god­kendes på en efter­følgende general­forsamling ved simpelt flertal.

Den afsluttende general­forsamling beslutter dis­ponering af foreningens midler.

Vedtaget på den stiftende general­forsamling 30. november 1989; revideret på general­forsam­linger 24. april 1992, 9. marts 1998, 7. marts 2005, 20. marts 2006, 22. marts 2010, 30. november 2020, 23. april 2024.

Skip to content